Navigácia

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
PaedDr. Ján Sadloň Rozvoj sociálnych kompetencií pedagogického zamestnanca prostredníctvom rozvoja emocionálnej inteligencie 14 70
Komunikácia učiteľa vo vyučovacom procese pre stredné školy 10
Problematika šikanovania v školskom prostredí 10
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 6
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných odborných škôl - všeobecno-vzdelávacia zložka-frekventanti 14
Finančná gramotnosť do škôl 10
Pracovné právo 6
Ing. Anna Cíferská Komunikácia učiteľa vo vyučovacom procese pre stredné školy 10 70
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných odborných škôl - všeobecno-vzdelávacia zložka-frekventanti 14
Pracovné právo 6
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 6
Finančná gramotnosť do škôl 10
Rozvoj sociálnych kompetencií pedagogického zamestnanca prostredníctvom rozvoja emocionálnej inteligencie 14
Problematika šikanovania v školskom prostredí 10
Mgr. Erika Vaľková E-learning vo výchovnovzdelávacom procese v základných a stredných školách 14 32
Externé testovanie v oblasti vzdelávania, tvorba testovacích nástrojov a metódy ich hodnotenia 10
Využívanie školského informačného systému vo výchovnovzdelávacom procese ZŠ a SŠ 8
Inovácie v riadení školy a školského zariadenia 0
Ing. Darina Zemanová Moderný marketing pre stredné školy 21 66
Problematika šikanovania v školskom prostredí 10
Príprava vedúcich predmetových komisií 35
Bc.František Cedula Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností pre učiteľov stredných škôl 14 85
Rozvoj sociálnych kompetencií pedagogického zamestnanca prostredníctvom rozvoja emocionálnej inteligencie 14
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných odborných škôl - všeobecno-vzdelávacia zložka-frekventanti 14
Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti elektrotechniky na strednýcfh odborných školách 8
Aplilkácia metód aktívneho učenia sa detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia s dôrazom na rozvíjanie psychomotorických schopností a zručností 15
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 6
Finančná gramotnosť 14
Bc.Lýdia Csánová Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 6 73
Prvky zdravotnej telesnej výchovy ako náplň voľného času detí a žiakov v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach 15
Tanečná príprava 6
Intervenčné stratégie a techniky riešenia výchovných problémov 9
Excel v praxi 8
Ľudové zvyky, tradície a remeslá vo výchove mimo vyučovania 15
Pedagogické možnosti znižovania agresivity detí v školskom veku 6
Formovanie právneho vedomia vychovávateľov 8
Viliam Hapl Moderné trendy vo vyučovaní a riadení telesnej a športovej výchovy a školského športu 14 32
Bežecké lyžovanie v školskom vzdelávacom programe 10
Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8
Mgr. Marek Ivan Aplilkácia metód aktívneho učenia sa detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia s dôrazom na rozvíjanie psychomotorických schopností a zručností 15 57
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 6
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných odborných škôl - všeobecno-vzdelávacia zložka-frekventanti 14
Finančná gramotnosť 14
Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti elektrotechniky na strednýcfh odborných školách 8
Ing. Jozef Kopečný Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti elektrotechniky na strednýcfh odborných školách 8 8
Ing. Ján Lang, PhD. Za vykonanie štátnej jazykovej skúšky z cudzieho jazyka v jazykovej škole zaradenej v sieti škôl a školských zariadení SR 60 78
Publikačná činnosť odborných článkov 18
Mgr. Jozef Pék Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 6 99
Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti elektrotechniky na strednýcfh odborných školách 8
Návrh a tvorba web stránok 14
Multimédiá - technické aspekty ich spracovanie v školskej praxi 14
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9
Maturitná skúška z odborných predmetov na stredných odborných školách 15
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Excel v praxi 8
Finančná gramotnosť do škôl 10
Mgr. Iveta Péková Pedagogické možnosti znižovania agresivity detí v školskom veku 6 48
Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
Riešenie konfliktných situácií v školách a školských zariadeniach 6
Maturitná skúška z odborných predmetov na stredných odborných školách 15
Základná obsluha počítača 8
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 6
Ing. Peter Rybár Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti elektrotechniky na strednýcfh odborných školách 8 8
Mgr. Martina Tarabčáková Prípravné atestačné vzdelávanie pred prvou atestáciou pre pedagogických zamestnancov 0 97
Modernizácia vzdelávacieho procesu na SŠ s podporou IKT 35
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Výchovný poradca 47
Bc.Carmen Valovičová Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 6 117
Prvky zdravotnej telesnej výchovy ako náplň voľného času detí a žiakov v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach 15
Tanečná príprava 6
Intervenčné stratégie a techniky riešenia výchovných problémov 9
Aplilkácia metód aktívneho učenia sa detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia s dôrazom na rozvíjanie psychomotorických schopností a zručností 15
Formovanie právneho vedomia vychovávateľov 8
Outdoorové aktivity vo výchove mimo vyučovania 10
Pedagogická diagnostika 6
Aplikácia aktivít v jednotlivých oblastiach výchovy vo voľnom čase 8
Pedagogické možnosti znižovania agresivity detí v školskom veku 6
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností pre učiteľov stredných škôl 14
Základná obsluha počítača 8
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 6


© aScAgenda 2019.0.1127 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 21.09.2018

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola informačných technológií
    Hlinícka 1, 831 52 Bratislava
  • +421244885001

Fotogaléria