Navigácia

O mne Elektrotechnické merania Tímový projekt Krúžky a konzultácie Elektrotechnika Nástenka Evaluácia

Elektrotechnické merania

Predmet Elektrotechnické merania absolvujú študenti druhých ročníkov odborov ME, MPS a druhé a tretie ročníky odboru TI.

 

Anotácia predmetu:

 

Odborný predmet elektrotechnické merania, ktorý rozvíja, rozširuje a prehlbuje učivo odborných predmetov, má charakter praktických cvičení. Žiaci získavajú vedomosti o princípoch činnosti meracích prístrojov, dokážu prakticky merať základné elektrotechnické veličiny, správne zvoliť typ meracieho prístroja a nastaviť jeho rozsah. Zvládnutím základných meraní dokážu zapájať náročnejšie schémy a merať elektrické veličiny v obvode. Žiaci namerané veličiny dokážu spracovať, vytvoriť ich grafické závislosti a budú vedieť namerané a vypočítané hodnoty zdôvodniť. Zároveň sa oboznámia s vyhľadávaním v katalógu, naučia sa datasheet využívať v praxi. Pri praktickom meraní sa žiaci naučia dodržiavať princípy bezpečnosti práce. Pri vyučovaní tohto predmetu sa kladie dôraz na samostatnú prácu žiakov.

 

Ciele predmetu

Naučiť študenta:

 1.        používať odbornú elektrotechnickú terminológiu v pracovnom styku,
 2.        ovládať princíp a usporiadanie analógových a digitálnych meracích prístrojov,
 3.        poznať metódy merania elektrických a neelektrických veličín,
 4.        pracovať s katalógom a orientovať sa v datasheetoch,
 5.        samostatne čítať technické výkresy, elektrotechnické schémy a pracovné návody

 

Požiadavky na úspešné absolvovanie predmetu

Študent musí:

 1.        absolvovať všetky praktické merania a na teórii môže nevymeškať najviac 30% hodín,
 2.        odovzdať všetky protokoly, z praktických meraní elektronickou alebo písomnou formou,
 3.        pracovať na hodinách svedomito a podľa pokynov vyučujúceho,
 4.        vedieť používať meracie prístroje na meranie základných elektrických a neelektrických veličín,
 5.        vedieť samostatne zapojiť elektrický obvod podľa schémy zapojenia, ktorú si sám navrhne,
 6.        byť schopný namerané hodnoty vyhodnotiť a spracovať samostatne formou protokolu,
 7.        vedieť samostatne pracovať v menšom kolektíve v rámci tímu

 

Požiadavky na protokol o meraní:

 1.        Každý protokol má obsahovať týchto 10 bodov:
 2.        ÚLOHA
 3.        TEORETICKÝ ROZBOR
 4.        OPIS MERANÉHO PREDMETU
 5.        SCHÉMA ZAPOJENIA
 6.        SÚPIS MERACÍCH PRÍSTROJOV
 7.        POSTUP PRI MERANÍ
 8.        TABUĽKA
 9.        SPRACOVANIE NAMERANÝCH HODNÔT
 10.        GRAF
 11.        ZÁVER

 

 1.        Každý protokol musí obsahovať tieto body:

4.   SCHÉMA ZAPOJENIA

7.   TABUĽKA

9.   GRAF

10. ZÁVER

 

 1.        Pri hodnotení protokolu sa berú do úvahy nasledujúce skutočnosti:

 

 

 

 1.        Správnosť merania, výsledkov, výpočtov a grafov
 2.        Úprava a technické spracovanie protokolu
 3.        Správnosť a vecnosť záveru
 4.        Pri hodnotení sa prihliada na dodržiavanie termínu odovzdania
 5.        Pri nedodržaní termínu odovzdania je protokol až do okamihu jeho odovzdania hodnotený známkou 5,1. Táto známka sa následne nahradí známkou podľa hodnotenia popísaného vyššie. Za nedodržanie termínu odovzdania, však získa študent známku nedostatočný (za odpornú prípravu), za nedodržanie každého termínu odovzdania. Tieto známky sa odovzdaním protokolu (po uplynutí termínu) už nezrušia.
 6.      V školskom roku 2018/20189 sú naplánované nasledovné laboratórne cvičenia: 
 7.        Meranie odporov V-A metódou
 8.        Meranie vnútorného odporu zdroja
 9.        Meranie na diódach
 10.        Meranie priebehu signálov (na osciloskope)
 11.        Meranie pasívnych dvojbrán (nepriame meranie kapacity a indukčnosti)
 12.        Meranie logických obvodov
 13.        Meranie intenzity osvetlenia
 14.        Meranie zemného odporu (bez protokolu – vedomosti overené testom)
 15.        Meranie na zdroji – usmerňovač, filter (bez protokolu - vedomosti overené testom)
 16.        Meranie výkonu jednosmerného prúdu

 

 

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola informačných technológií
  Hlinícka 1, 831 52 Bratislava
 • +421244885001

Fotogaléria