Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
Aplikovaná informatika API
Automatické riadenie AUR
Automatizácia AUT
Bankové činnosti BAČ
Biológia BIO
Číslicová technika CIT
Dejepis DEJ
Digitálna technika DIT
Ekológia EKO
Ekológia a biológia EKB
Ekonomika EKN
Ekonomika a podnikanie EAP
Elektrické merania EME
Elektrické stroje a prístroje ESP
Elektronika ELK
Elektrotechnická spôsobilosť ELS
Elektrotechnické materiály EMT
Elektrotechnické merania ETM
Elektrotechnika ELT
Elektrotechnológia ETE
Estetická výchova ESV
Etická výchova ETV
Fyzika FYZ
Geografia GEG
Grafické systémy v silnoprúdovej technike GSS
Hospodárska geografia HOG
Hospodárska korešpodencia HOK
Chémia CHE
Informačné a komunikačné technológie IKT
Informatika INF
Informatika a výpočtová technika IVT
Komunikácia predaja KOP
Komunikácia so zákazníkom KOZ
Komunikačné technológie KOT
Logistika LOG
Marketing MKT
Matematika MAT
Merania v silnoprúdovej technike MST
Náboženská výchova NAV
Náuka o spoločnosti NOS
Nemecký jazyk NEJ
Občianska náuka OBN
Odborná prax ODP
Odborný výcvik ODV
Peňažné služby PES
Počítačová grafika POG
Počítačové siete POS
Poštová prevádzka POP
Poštové a bankové služby PBS
Poštové služby POS
Praktická časť odbornej zložky PČOZ
Prenosová technika PRT
Programovanie PRO
Programové vybavenie počítačov PVP
Psychológia PSY
Rozvod a využitie elektrickej energie RVE
Rozvod elektrickej energie REE
Ruský jazyk RUJ
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Sociálna psychológia SOP
Spojovacia technika SPT
Spoločenská komunikácia SPK
Správanie SPR
Strojopis STR
Súčiastky prístrojov SUP
Športové hry SPH
Technické kreslenie TEK
Technické vybavenie počítačov TVP
Technické vybavenie sietí TVS
Technika administratívy TEA
Technológia TCH
Telekomunikačná technika TET
Telekomunikačné služby a obchod TSO
Telesná a športová výchova TSV
Teoretická časť odbornej zložky TČOZ
Účtovníctvo UCT
Úvod do sveta práce ÚSP
Výpočtová technika VYT
Využitie elektrickej energie VEE
Základy digitálnych technológií ZDT
Základy ekológie ZEK
Základy elektrotechniky ZEL
Základy robotiky ZAR
Základy účtovníctva ZUC

© aScAgenda 2019.0.1146 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 18.01.2019

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola informačných technológií
    Hlinícka 1, 831 52 Bratislava
  • +421244885001

Fotogaléria