Navigácia

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
PaedDr. Ján Sadloň Rozvoj sociálnych kompetencií pedagogického zamestnanca prostredníctvom rozvoja emocionálnej inteligencie 14 60
Problematika šikanovania v školskom prostredí 10
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 6
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných odborných škôl - všeobecno-vzdelávacia zložka-frekventanti 14
Finančná gramotnosť do škôl 10
Pracovné právo 6
Ing. Anna Cíferská Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných odborných škôl - všeobecno-vzdelávacia zložka-frekventanti 14 60
Pracovné právo 6
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 6
Finančná gramotnosť do škôl 10
Rozvoj sociálnych kompetencií pedagogického zamestnanca prostredníctvom rozvoja emocionálnej inteligencie 14
Problematika šikanovania v školskom prostredí 10
Mgr. Erika Vaľková E-learning vo výchovnovzdelávacom procese v základných a stredných školách 14 24
Externé testovanie v oblasti vzdelávania, tvorba testovacích nástrojov a metódy ich hodnotenia 10
Inovácie v riadení školy a školského zariadenia 0
Ing. Darina Zemanová Moderný marketing pre stredné školy 21 66
Problematika šikanovania v školskom prostredí 10
Príprava vedúcich predmetových komisií 35
Bc.František Cedula Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností pre učiteľov stredných škôl 14 85
Rozvoj sociálnych kompetencií pedagogického zamestnanca prostredníctvom rozvoja emocionálnej inteligencie 14
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných odborných škôl - všeobecno-vzdelávacia zložka-frekventanti 14
Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti elektrotechniky na strednýcfh odborných školách 8
Aplilkácia metód aktívneho učenia sa detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia s dôrazom na rozvíjanie psychomotorických schopností a zručností 15
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 6
Finančná gramotnosť 14
Bc.Lýdia Csánová Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 6 73
Prvky zdravotnej telesnej výchovy ako náplň voľného času detí a žiakov v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach 15
Tanečná príprava 6
Intervenčné stratégie a techniky riešenia výchovných problémov 9
Excel v praxi 8
Ľudové zvyky, tradície a remeslá vo výchove mimo vyučovania 15
Pedagogické možnosti znižovania agresivity detí v školskom veku 6
Formovanie právneho vedomia vychovávateľov 8
Viliam Hapl Moderné trendy vo vyučovaní a riadení telesnej a športovej výchovy a školského športu 14 32
Bežecké lyžovanie v školskom vzdelávacom programe 10
Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8
Mgr. Marek Ivan Aplilkácia metód aktívneho učenia sa detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia s dôrazom na rozvíjanie psychomotorických schopností a zručností 15 57
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 6
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných odborných škôl - všeobecno-vzdelávacia zložka-frekventanti 14
Finančná gramotnosť 14
Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti elektrotechniky na strednýcfh odborných školách 8
Ing. Jozef Kopečný Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti elektrotechniky na strednýcfh odborných školách 8 8
Ing. Ján Lang, PhD. Za vykonanie štátnej jazykovej skúšky z cudzieho jazyka v jazykovej škole zaradenej v sieti škôl a školských zariadení SR 60 78
Publikačná činnosť odborných článkov 18
Mgr. Jozef Pék Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 6 99
Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti elektrotechniky na strednýcfh odborných školách 8
Návrh a tvorba web stránok 14
Multimédiá - technické aspekty ich spracovanie v školskej praxi 14
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9
Maturitná skúška z odborných predmetov na stredných odborných školách 15
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Excel v praxi 8
Finančná gramotnosť do škôl 10
Mgr. Iveta Péková Pedagogické možnosti znižovania agresivity detí v školskom veku 6 48
Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
Riešenie konfliktných situácií v školách a školských zariadeniach 6
Maturitná skúška z odborných predmetov na stredných odborných školách 15
Základná obsluha počítača 8
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 6
Ing. Peter Rybár Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti elektrotechniky na strednýcfh odborných školách 8 8
Mgr. Martina Tarabčáková Prípravné atestačné vzdelávanie pred prvou atestáciou pre pedagogických zamestnancov 0 97
Modernizácia vzdelávacieho procesu na SŠ s podporou IKT 35
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Výchovný poradca 47
Bc.Carmen Valovičová Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 6 117
Prvky zdravotnej telesnej výchovy ako náplň voľného času detí a žiakov v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach 15
Tanečná príprava 6
Intervenčné stratégie a techniky riešenia výchovných problémov 9
Aplilkácia metód aktívneho učenia sa detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia s dôrazom na rozvíjanie psychomotorických schopností a zručností 15
Formovanie právneho vedomia vychovávateľov 8
Outdoorové aktivity vo výchove mimo vyučovania 10
Pedagogická diagnostika 6
Aplikácia aktivít v jednotlivých oblastiach výchovy vo voľnom čase 8
Pedagogické možnosti znižovania agresivity detí v školskom veku 6
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností pre učiteľov stredných škôl 14
Základná obsluha počítača 8
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 6


© aScAgenda 2019.0.1146 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 18.01.2019

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola informačných technológií
    Hlinícka 1, 831 52 Bratislava
  • +421244885001

Fotogaléria