Navigácia

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
PaedDr. Ján Sadloň Problematika šikanovania v školskom prostredí 10 90
Finančná gramotnosť do škôl 10
Komunikácia učiteľa vo vyučovacom procese pre stredné školy 10
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností pre učiteľov stredných škôl 14
Teória práva 6
Rozvoj sociálnych kompetencií pedagogického zamestnanca prostredníctvom rozvoja emocionálnej inteligencie 14
Pracovné právo 6
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 6
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných odborných škôl - všeobecno-vzdelávacia zložka-frekventanti 14
Ing. Anna Cíferská Problematika šikanovania v školskom prostredí 10 90
Rozvoj sociálnych kompetencií pedagogického zamestnanca prostredníctvom rozvoja emocionálnej inteligencie 14
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností pre učiteľov stredných škôl 14
Pracovné právo 6
Finančná gramotnosť do škôl 10
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 6
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných odborných škôl - všeobecno-vzdelávacia zložka-frekventanti 14
Komunikácia učiteľa vo vyučovacom procese pre stredné školy 10
Teória práva 6
Mgr. Erika Vaľková Modernizácia vzdelávacieho procesu na SŠ s podporou IKT 35 67
Využívanie školského informačného systému vo výchovnovzdelávacom procese ZŠ a SŠ 8
Inovácie v riadení školy a školského zariadenia 0
E-learning vo výchovnovzdelávacom procese v základných a stredných školách 14
Externé testovanie v oblasti vzdelávania, tvorba testovacích nástrojov a metódy ich hodnotenia 10
Ing. Darina Zemanová Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10 92
Moderný marketing pre stredné školy 21
Enviromentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Problematika šikanovania v školskom prostredí 10
Príprava vedúcich predmetových komisií 35
Teória práva 6
Mgr. Marcela Bartová Modernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školách s využitím IKT 35 35
Bc.František Cedula Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných odborných škôl - všeobecno-vzdelávacia zložka-frekventanti 14 85
Finančná gramotnosť 14
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 6
Rozvoj sociálnych kompetencií pedagogického zamestnanca prostredníctvom rozvoja emocionálnej inteligencie 14
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností pre učiteľov stredných škôl 14
Aplilkácia metód aktívneho učenia sa detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia s dôrazom na rozvíjanie psychomotorických schopností a zručností 15
Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti elektrotechniky na strednýcfh odborných školách 8
Bc.Lýdia Csánová Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 6 73
Pedagogické možnosti znižovania agresivity detí v školskom veku 6
Ľudové zvyky, tradície a remeslá vo výchove mimo vyučovania 15
Formovanie právneho vedomia vychovávateľov 8
Prvky zdravotnej telesnej výchovy ako náplň voľného času detí a žiakov v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach 15
Tanečná príprava 6
Intervenčné stratégie a techniky riešenia výchovných problémov 9
Excel v praxi 8
Viliam Hapl Prevencia úrazov v edukačnom procese telesnej a športovej výchovy 10 52
Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8
Moderné trendy vo vyučovaní a riadení telesnej a športovej výchovy a školského športu 14
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Bežecké lyžovanie v školskom vzdelávacom programe 10
Mgr. Marek Ivan Finančná gramotnosť 14 57
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných odborných škôl - všeobecno-vzdelávacia zložka-frekventanti 14
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 6
Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti elektrotechniky na strednýcfh odborných školách 8
Aplilkácia metód aktívneho učenia sa detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia s dôrazom na rozvíjanie psychomotorických schopností a zručností 15
Ing. Jozef Kopečný Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti elektrotechniky na strednýcfh odborných školách 8 8
Ing. Ján Lang, PhD. Publikačná činnosť odborných článkov 18 78
Za vykonanie štátnej jazykovej skúšky z cudzieho jazyka v jazykovej škole zaradenej v sieti škôl a školských zariadení SR 60
Mgr. Jozef Pék Multimédiá - technické aspekty ich spracovanie v školskej praxi 14 99
Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti elektrotechniky na strednýcfh odborných školách 8
Návrh a tvorba web stránok 14
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 6
Excel v praxi 8
Maturitná skúška z odborných predmetov na stredných odborných školách 15
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Finančná gramotnosť do škôl 10
Mgr. Iveta Péková Pedagogické možnosti znižovania agresivity detí v školskom veku 6 48
Základná obsluha počítača 8
Riešenie konfliktných situácií v školách a školských zariadeniach 6
Maturitná skúška z odborných predmetov na stredných odborných školách 15
Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 6
Ing. Peter Rybár Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti elektrotechniky na strednýcfh odborných školách 8 8
Ing. Zuzana Šimová Vyučovanie ďalšieho aprobačného predmetu 30 30
Mgr. Martina Tarabčáková Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 97
Prípravné atestačné vzdelávanie pred prvou atestáciou pre pedagogických zamestnancov 0
Modernizácia vzdelávacieho procesu na SŠ s podporou IKT 35
Výchovný poradca 47
Bc.Carmen Valovičová Základná obsluha počítača 8 95
Aplilkácia metód aktívneho učenia sa detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia s dôrazom na rozvíjanie psychomotorických schopností a zručností 15
Formovanie právneho vedomia vychovávateľov 8
Aplikácia aktivít v jednotlivých oblastiach výchovy vo voľnom čase 8
Pedagogické možnosti znižovania agresivity detí v školskom veku 6
Intervenčné stratégie a techniky riešenia výchovných problémov 9
Tanečná príprava 6
Prvky zdravotnej telesnej výchovy ako náplň voľného času detí a žiakov v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach 15
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností pre učiteľov stredných škôl 14
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 6


© aScAgenda 2018.0.1082 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 19.01.2018

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola informačných technológií
    Hlinícka 1, 831 52 Bratislava
  • +421244885001

Fotogaléria